M.A Productions AB Integritetspolicy

Integritetspolicy

Dataskydd

Integritetspolicy 

Detta är vår integritets- och cookiepolicy – den gäller när vi (M.A Productions AB) tillhandahåller tjänster till företagskunder och för de uppgifter vi är personuppgiftsansvarig för. Integritetspolicyn beskriver vår behandling av personuppgifter och de rättigheter du kan utöva.
 

1. Vilka personuppgifter behandlar vi
 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med att du kommunicerar och ingår avtal med oss, till exempel när du fyller i kontaktformuläret på vår webbsida eller när du kontaktar oss via e-post, sms eller telefon. 

Vi samlar in data online med hjälp av cookies när du besöker vår webbsida.

Följande personuppgifter kan samlas in och behandlas:

 • Namn, e-post och telefonnummer
 • IP-address
 • Korrespondens mellan dig och oss vilket kan innehålla personuppgifter
   

2. Vad vi använder personuppgifter till 
 

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste det finnas en så kallad rättslig grund för att behandla personuppgifter. Behandling av personuppgifter får göras om den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet eller (2) för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av personuppgifter får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) efter att samtycke har lämnats till just den behandlingen.

 • Tillhandahållande av tjänster. Vi behandlar personuppgifter för att utföra installationer och service enligt avtal. Vi behandlar även personuppgifter för att administrera våra tjänster, hantera fakturor och betalningar, avhjälpa fel och för att hantera eventuella klagomål. Rättslig grund: Fullgörande av avtal.
 • Kommunikation. Vi behandlar även personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor som rör våra tjänster. Rättslig grund: Samtycke.
 • Efterlevnad av lagar. Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, till exempel bokföringslagen. Rättslig grund: rättslig förpliktelse.
   


3. Hur länge spara vi dina personuppgifter
 

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter raderas direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.
 

4. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med
 

Vi kan dela personuppgifter med leverantörer och underleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster. Dessa parter får dock inte använda personuppgifterna för något annat ändamål än för att tillhandahålla avtalade produkter och tjänster (personuppgiftsbiträde). Vi kan lämna personuppgifter till myndigheter om det finns en skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om vi överför personuppgifter till en leverantör/ underleverantör som ha sin verksamhet utonför EU/EES, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande lag. 
 

5. Hur vi skyddar dina personuppgifter
 

Vi samlar in och hanterar alltid personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen.
 

6. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter
 

Du har flera rättigheter som är kopplade till hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedanstående har vi listat dina rättigheter och förklarar dem. Eftersom M.A Productions AB riktar sig till företagskunder är det viktigt att det är den registrerade, vars uppgifter vi behandlar som utövar de individuella rättigheterna.

 • Rätt att bli informerad. Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör detta genom vår Integritetspolicy på vår webbsida www.ma-productions.se
 • Rätt till tillgång. Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig. Informationen om dina personuppgifter kan också överföras i ett maskinläsbart format (“dataportabilitet”).
 • Rätt till rättelse. Om du upptäcker någon felaktighet eller ofullständighet i dina personuppgifter har du har rätt att vi korrigera informationen om dig.
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter till exempel när det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade, eller om du återkallar ditt samtycke.
 • Rätt till invändning. Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter när du anser att det finns omständigheter som gör att behandlingen inte utförs i enlighet med gällande regler. Du måste då specificera vilken behandling denna invänder mot.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att vid förfrågan begränsa behandlingen av dina personuppgifter, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Anmälan av överträdelse (klagomål). Om du anser att personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

   

7. Cookies

På vår webbsida används cookies. Det är små textfiler som lagras på den enhet, t. ex. en mobil eller dator, som används när en webbplats besöks. Vi använder oss av cookies som är nödvändigt för att vår webbsida kan fungera. Vissa cookies kan även ger oss statistik om användandet av sajten. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.


8. Uppdatering av Integritetspolicyn
 

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras. Du hittar information om detta på vår webbsida. 


 

9. Kontaktuppgifter
 

Personuppgiftsansvarig 

M.A Productions AB

Fanstavägen 5A

755 50 Uppsala

E-Post: kontakt@ma-productions.se
 

Integritetspolicyn uppdaterades 6 Oktober 2021.